MV「ガンガン」 Full size ver.MV「ガンガン」 Short ver.MV「ガンガン」 Story ver.MV「Roll-B-Dinosaur」MV「教訓」